Reviews


Dear Tanja, you have helped us in a process towards awareness. In this process you have said the right things at the right time, in a way that we could handle it and felt safe.
Lieve Tanja, je hebt ons begeleid in ons bewustwordingsproces. Daarin heb je de juiste dingen op de juiste momenten gezegd, waardoor we ermee uit de voeten konden.
Erika en Henry.

 

For a while I’ve been thinking if I could find things you could improve or things I didn’t like, so I could give you feedback to help you change these things. But I didn’t find them!
Een tijd lang heb ik erover nagedacht of ik ook verbeterpunten of kritiekpunten kon bedenken om feedback te geven waar je die dingen vervolgens uit kunt verbeteren. Maar ik heb ze niet gevonden!
Jasmijn

 

Tanja, I am so grateful that you guided me, during my pregnancy, toward my internal power and trust. You helped me through processes, every time back to myself and my power. This helped me to surrender to the birth of my son and make this process fluent. And not only that: that it happened naturally in a place that empowered me as a woman!
Tanja, ik ben je zo ontzettend dankbaar dat je mij tijdens mijn zwangerschap begeleidde op weg naar mijn oerkracht en vertrouwen. Je hielp me door processen heen , elke keer weer terug naar mezelf en mijn kracht. Waardoor ik me tijdens de geboorte van mijn zoontje kon overgeven aan het proces en de bevalling soepel kon verlopen. En niet alleen dat...doordat het op een natuurlijke wijze kon gebeuren en op de plek die voor mij kloppend voelde bekrachtigde het mij als vrouw  enorm!
Mischa

 

Tanja dares to extend her own boundaries and be there -in a good way- for the mothers who wish to do it differently.
Tanja durft haar eigen grenzen op te zoeken en moeders met een andere zorgvraag goed te begeleiden.
Monique, doula.

Tanja has supported me in getting clarity and letting my inner voice and wishes out. By tuning in, listening and using her own intuition, mirroring and looking at herself. I have become more autonomous and felt her hands in my back in the exiting (and for me sometimes scary) process of pregnancy and birth.
An important moment during the birth, was the moment I didn’t want to continue, I didn’t dare to cross the threshold (felt as if something died in me). Tanja was there, saw me and made me aware nothing else needed to be the what was, which helped me move through to my power and deliver my daughter myself like a (as my eldest daughter said:) a tiger.
Tanja Smeets heeft mij ondersteunt in het helder maken en laten horen van mijn eigen stem en wensen. Door af te stemmen, te luisteren, haar eigen intuïtie te gebruiken en in te brengen, te spiegelen en naar zichzelf te kijken. Ik ben meer in mijn autonomie gekomen en voelde Tanja haar handen in mijn rug in de (voor mij zo spannende) proces. Een belangrijk moment was toen ik in mijn bevalling een moment had van niet verder willen, de drempel niet over durven (gevoel wat een/wat er doodgaat), Tanja was aanwezig, zag me en er hoefde niks anders dan wat was, daardoor kon ik er door heen bewegen naar mijn kracht en mijn dochter zelf op de wereld begeleiden als (zoals mijn oudste dochter zei) als een tijger.
Wenneke

After a long, hard search for a good health care provider, I came to Tanja. Because she really listened, heard what I said and asked me the right questions, I not only got to know a lovely midwife, but also and especially, I got to know myself again. She showed me that  my feelings are right and that they are allowed to be there, that I am worth it, to guard my own boundaries and that I can be totally myself. Even though that is a totally different road then I thought I was going to travel.
Na een barre zoektocht naar een goede zorgverlener kwam ik bij Tanja terecht. Doordat ze echt luisterde en echt hoorde wat ik zei en de juiste vragen stelde leerde ik niet alleen een hele lieve vroedvrouw, maar vooral mezelf weer kennen. Ze liet me zien dat mijn gevoelens kloppen en er mogen zijn, dat ik het waard ben om mijn grenzen te bewaken en dat ik helemaal mezelf mag zijn, ook al is dat een hele andere weg dan ik ooit had kunnen denken.
Marloes

 

I talked with Tanja for the first time on the phone, I was 22 weeks pregnant and looking for a midwife I would completely ‘click’ with. I told her about my first birth (baby born at 35 weeks and eventually a c-section) and her love and understanding were palpable through the phone and were genuine.
This was the one! Without consulting anyone else I decided “Tanja is going to guide us in this pregnancy”.
Autonomy, I knew the word, but Tanja helped us experience all aspects of it. Because situations seemed to be repeating, we kept having to make choices. And they changed everything. It is very exciting and scary to make your own decisions, but very ‘true’; it is in all ways your own baby and your own pregnancy.
It was a very intense process and we are eternally grateful to Tanja that we got to experience autonomy inside and out. It has brought us so much more than the most beautiful waterbirth we had at home, even.
Thank you Tanja for who you are and that you kept giving us the choice. This way we could really find our own path. You were there and that enough. We did it ourselves, but with you in our hearts.
Ik sprak Tanja voor de eerste keer aan de telefoon, ik was 22 weken zwanger en was opzoek naar een vroedvrouw waarmee het helemaal klopte. Ik vertelde haar over m’n eerste bevalling (baby geboren 35 weken en uiteindelijk een keizersnee), de liefde en het begrip dat ik door de telefoon kon voelen klopte en was oprecht! Dit was haar, zonder met iemand te overleggen besloot ik ‘Tanja gaat ons begeleiden in deze zwangerschap!’
Autonomie, ik kende het woord maar Tanja heeft ons alle aspecten van autonomie laten ervaren. Omdat de situatie zich steeds weer voordeed. Meerdere malen kwamen we in situaties waarbij we een keuze moesten maken, door díe beslissing ging alles veranderen. Super spannend om die beslissing zelf te maken maar hoe kloppend, het gaat over jezelf en je eigen baby in de buik. Het was een intens proces en we zijn Tanja ontzettend dankbaar dat we autonomie van binnen en buiten kennen en kunnen . Het heeft ons zoveel gebracht los van de mooiste bevalling thuis in bad! Dankjewel lieve Tanja, dat jij bent wie je bent! Dat je er was en ons elke keer weer de keuze gaf. Zo konden wij echt ons eigen pad kiezen. Jij was er en dat was genoeg! We hebben het zelf gedaan maar met jou in ons hart
.
Renee

 

I had the honour to meet Tanja in the last month of my pregnancy and be, together with her, with the birth of a good friend of mine. That was a very special experience: in the middle of the night, outside by the fire. Exactly how it should be. It was so inspiring!
About a month later I birthed my own daughter outside as well. Next to my yurt, near the fire, during daytime. Also exactly how it should be.
Ik had de eer om redelijk aan het einde van mijn eigen zwangerschap, samen met Tanja, de bevalling van een goede vriendin mee te maken. Dit was een heel bijzondere ervaring: in de nacht, buiten bij een vuur. Het was precies zoals het moest zijn. Wat inspirerend!
Ruim een maand later (half augustus) heb ik mijn dochter ook buiten gebaard. Naast de yurt waar ik toen woonde, bij een vuur, op klaarlichte dag.
Ook precies zoals het moest zijn.
Jenneke

 

Tanja gave me so much trust during her counselling. Her trust helped me to surrender to the beautiful process of birth and this resulted in the magical, transformative experience and the meeting with my son. Actually I can’t put into word show important her contribution has been for us.
Tanja heeft mij zoveel vertrouwen gegeven gedurende haar begeleiding. Haar vertrouwen heeft er mede voor gezorgd dat ik mij volledig kon overgeven aan het prachtige proces van bevallen en dit heeft geresulteerd in een magische transformerende ervaring en ontmoeting met mijn zoontje.
Het is eigenlijk niet in woorden uit te drukken hoe belangrijk haar bijdrage voor ons is geweest.
Tanja is een topper
Tanja

During our first talk with Tanja, a burden fell from our shoulders. She understood us, she really heard us, everything was different. She taught me that I could trust myself and my baby. She taught me how we could be in contact with each other. That we could plan things like a team and that our values would be guarded.
That we always have a choice and that we could enforce this choice if necessary.
Powerful, safe and full of love and trust. That was the feeling from the first counselling session onward, the feeling during the birth and also in her guidance after the birth of Merlijne.
Tijdens ons eerste gesprek met Tanja viel er een last van onze schouders. Ze begreep ons, ze hoorde ons, alles was anders. Ze leerde mij dat ik mocht luisteren naar mijzelf en naar onze baby. Hoe je in contact kunt staan met elkaar. Dat we als team een plan konden maken en dat onze waarden bewaakt werden. Dat we altijd een keuze hadden en dit ook af konden dwingen. Tanja leerde ons krachtig te zijn, waardoor er als vanzelf veiligheid en vertrouwen ontstond.
Krachtig, veilig en gevuld van liefde en vertrouwen.
Dat was het gevoel vanaf het eerste gesprek met Tanja, het gevoel tijdens de bevalling, maar ook in de begeleiding na de komst van Merlijne.
Franka en Timo

 

‘During the birth it was very important to me to experience an athmosphere of trust and Tanja is excellent at that.’
‘I was beside myself with joy and so grateful that I had this beautiful birth of this gorgeous baby girl at home (I had a caesarean the first time). She started breathing without crying. The transition from inside to outside was probably easier because of the warm bath.”
‘Tijdens de bevalling was het voor mij heel belangrijk een sfeer van vertrouwen te kunnen ervaren en daar is Tanja werkelijk voortreffelijk in.”
“Ik was onbeschrijfelijk blij en dankbaar dat ik zo mooi mocht bevallen van een prachtige dochter thuis(ik had de eerste keer een keizersnede). Ze begon te ademen zonder te huilen. De overgang van binnen naar buiten was waarschijnlijk voor haar vanwege het warme bad ook minder groot.

Susanne

 

I would wish for each woman to experience pregnancy care through Tanja. I have learned so much about myself in the pregnancy period. Many of my fears have come to light. Because Tanja is such a warm and safe woman, without judgment, you feel invited to let your fears out.
She takes time where necessary. She looks at birth not as something medical, but as something natural and that makes it very nice.
She never makes decisions for us, but lets you, as a grown up woman, make your own decisions. Whatever you decide, Tanja has no judgment on it. Everything is fine, as long as it feels good for you.
She helped me grab my power and she quickly found out where my weakness was. What I especially like about her, is that she doesn’t project any fears of her own. She is very ‘pure’ in this. This brings with it a lot of trust in your own delivery and birth, because you are not loaded with the fears of the health care providers as well.
I found it quite special that she could easily connect with my baby’s (I’ve known her for 2 pregnancy’s).
Ik zou het iedere zwangere vrouw gunnen om de zwangerschapsbegeleiding via Tanja te laten doen.
Ik heb zoveel geleerd over mezelf in de periode van zwanger zijn. Veel van mijn angsten zijn aan het licht gekomen. Doordat Tanja zo’n warme en veilige vrouw is, zonder oordeel, voel je je ook uitgenodigd om over je eventuele angsten te praten. Ze neemt de tijd voor je waar nodig. Ze bekijkt bevallen niet als iets medisch, maar als iets natuurlijks en dat maakt alles heel prettig. Zo neemt ze geen beslissingen uit handen, maar laat jou als vrouw je eigen beslissingen nemen. Wat je ook beslist, Tanja heeft hier absoluut geen oordeel op. Alles is goed zolang het goed voor jou voelt. Ze heeft mij geholpen mijn kracht te pakken en ze wist snel de vinger op de zere plek te leggen. Wat ik vooral heel prettig vind aan Tanja is dat zij geen angsten projecteert. Zij is hierin heel zuiver. Dit geeft je als aanstaande moeder veel vertrouwen in de bevalling, waardoor je niet met een hoop angst de bevalling instapt. Bijzonder ook is dat zij energetisch makkelijk contact kon krijgen met mijn kindjes.
Bregje, Tom

 

It was quite a test to stay with myself and my own feelings, to follow the path of my heart and not my head, or society’s convictions and protocols. It felt very strongly to not act on my fears. E.g; not to turn my baby when she had a period of being in a breech position and not to induce my birth when I became overdue.
Tanja respected our choice fully in this and stood by our side fully and supportively. There was full space and trust (despite my own insecurities that came up once in a while).
This is what I needed and what I have experienced as one of Tanja’s great qualities. That there is space for your own wishes, feelings and to remain in-or come into- your own power. That you feel like you are really doing it yourself, that it is and remains to be your own experience, without being taking over.
Het was een hele beproeving om bij mijn gevoel te blijven, het pad te volgen van mijn hart en niet hoofd of maatschappelijke overtuigingen en protocollen. Het voelde heel sterk om niets te doen. Niets te doen om onze dochter te laten draaien en niets te doen om de bevalling op te wekken. Tanja respecteerde onze keuze hierin volkomen en heeft ons hierin heel mooi en fijn bijgestaan. Alle ruimte en vertrouwen was er (ondanks de onzekerheid in mij die af en toe naar voren kwam.)
Dit is ook waar ik behoefte aan had en wat ik ook echt als een grote kwaliteit van Tanja ervaar. Dat er ruimte is voor je wensen, om in je kracht te komen/blijven. Dat je het gevoel krijgt/hebt dat je het echt zelf doet, dat het je eigen ervaring is/blijft zonder dat het overgenomen wordt.
 
Marscha

 

 

‘It is all YOURSELF. No protocol, law or rule counts when you give birth. The just BEING there of Health care provider, mother, friend, is all that matters. Actually like with all things in life.’
‘You never know what life brings. You grow in your life and I have realized a woman KNOWS. She knows what to do, as long as she gets the space to feel this.
And that is what Tanja gives.’
“Je hebt alles ZELF in de hand. Geen protocol, wet of regel geldt nog als je aan het bevallen bent. Het juist er ZIJN van de zorgverlener, moeder, vriendin doet ertoe. Zoals eigenlijk met alles in het leven.”
“Je weet nooit wat het leven je brengt, je groeit in je leven en ik ben erachter dat iedere vrouw WEET. Weet wat haar te doen staat, zolang ze maar de ruimte krijgt. En dat doet Tanja.”
CynthiaUnder here you can add your review, when you wish. It helps others to know if what I do could be valuable or fitting for them. Thank you!!

Comments: 0